ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය සහ ප්‍රතිරෝධය: නියන්තිනී කදිරගාමර් සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින තත්වය ගැන ආර්ථික යුක්තිය සඳහා ස්ත්‍රීවාදී සාමූහිකයේ සාමාජිකාවක් වන නියන්තිනී කදිරගාමර් සමග අපි ගිය මාසයේ හමු වුනෙමු. පහත සාකච්ඡාව පැහැදිලිතාවය සඳහා සාරාංශ...

Continue Reading